Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van je persoonsgegevens die worden uitgevoerd op de domeinen die eigendom zijn van Absolem.

1. Wat is de bedoeling van dit privacybeleid?

Dit privacybeleid regelt de verwerking van je persoonsgegevens die worden uitgevoerd op de domeinen die eigendom zijn van Absolem (hierna “website” genoemd).

 

Deze verwerking wordt uitgevoerd door Absolem Engineering NV (met zetel te Sint-Katelijnestraat 145, 2800 Mechelen, geregistreerd bij het KBO onder het nummer BE 0828.556.083 (hierna “wij”, ons” genoemd), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Door het gebruik van onze website, erken je dat je dit privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee instemt. We behouden ons het recht om dit privacybeleid te wijzigen als we dat nodig achten. Zo’n wijziging zal steeds via de website gecommuniceerd worden.

 

Houd er rekening mee dat we ook zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van onze website en/of diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf geplaatst worden en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Meer informatie over ons gebruik van cookies, vind je in ons cookiebeleid.

 

Dit privacybeleid werd laatst bijgewerkt op 16/03/2022.

 

2. Waarom verwerken jullie gegevens?

Wanneer je onze website gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

 

 • Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen we jouw e-mailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen. We verkrijgen daarvoor jouw toestemming.

 

 • Bij het invullen van ons contactformulier verzamelen we jouw contactgegevens om gevolg te kunnen geven aan jouw vraag. We verkrijgen daarvoor jouw toestemming.

 

 • Bij het invullen van het formulier om content te downloaden, verzamelen we je contactgegevens zodat we de content kunnen bezorgen. We verkrijgen daarvoor jouw toestemming. 

 

 • Als je solliciteert voor een van onze vacatures verzamelen we je contactgegevens en CV. We verkrijgen daarvoor je toestemming. Als je daarmee akkoord gaat worden je gegevens ook bewaard met oog op onze wervingsreserve.

 

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken:

 

 • Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media.

 • Om je persoonsgegevens te verwerken zodat wij de diensten die we aanbieden kunnen verstrekken.

 

 • Voor marketing, dat wil zeggen om je te kunnen voorzien van relevente content, gerichte communicatieen eventuele aanbiedingen.

 

 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze website en/of diensten te verbeteren of voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

 

 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door gebruik van onze website of diensten.

 

Als en wanneer je registratie op onze website of gebruik van onze website of diensten kan worden beschouwd

 

 • als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij

 

 • een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze diensten

 

 • een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code

 

 • op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend

 

mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

 

3. Met wie delen jullie gegevens?

Wij verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om diensten te verlenen, zonder je uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de website en/of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en na duidelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat jij kan rekenen op de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens.

 

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

 

4. Waar verwerken jullie gegevens?

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen je identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

 

Wij kunnen je geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

 

Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats aan buiten de EER.

 

 • Google – USA (standaard contractuele clausules)
 • Meta – USA (standaard contractuele clausules)
 • LinkedIn – USA (standaard contractuele clausules) 
 • Hubspot – USA (standaard contractuele clausules en EU data center)

 

5. Hoe verwerken jullie gegevens?

Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor de in dit privacybeleid vermelde doeleinden. Wij verwerken je persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier en doen ons uiterste best om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

 

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang het nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de website en/of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

 

Wij zullen je persoonsgegevens verwijderen als jij dat vraagt, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

 

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhouding. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

6. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

 

 • voor dienstverlening: zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.
 • voor marketing: twee jaar, tenzij jij actieve toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken via een “opt-in”
 • voor rekrutering: drie jaar, tenzij jij actieve toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken via een “opt-in”

 

7. Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

 

Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, moet je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

 

Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan je toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@absolem.be.

 

Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

 

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als je kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter om marketingdoeleinden gebeurt, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

 

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

 

Als je een verzoek wil indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar info@absolem.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit je identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact opnemen met onze data protection officer via het e-mailadres info@absolem.be.  

 

Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

8. Gegevens van onze Data Protection Officer

Naam: Lobke Van Wezembeeck
E-mail: lobkevanwezembeeck@absolem.be

Adres: Sint-Katelijnestraat 145, 2800 Mechelen
Tel.: +32 15 29 42 45